Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет-Крушари на 28.02.2017г. от 14.00ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 28.02.2017 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

 
                                                                  Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Докладна записка относно приемане  на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда на Община Крушари.
 
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2. Докладна записка относно изменение и допълнение на Наредба № 7за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на Община Крушари .
                     
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
3. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
4. Докладна записка относно продажба на поземлен имот № 059031 по КВС на с. Лозенец.
                    
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
5. Докладна записка относно продажба на поземлен имот № 053001 по КВС на с. Лозенец.
                                                                                                
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
6. Предложение относно продажба на УПИ X отреден „За ПСД“, УПИ  XI отреден „ За ПСД“ и УПИ  XII отреден „ За ПСД“ в кв. 31а по плана на с. Пол. Дяково.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
7. Докладна записка относно даване на мандат за представляване на Община Крушари на редовно заседанието на  Общото събрание на Асоциация по В и К  в обособена територия, обслужвана от „В и К“  АД  гр. Добрич на 10.03.2017 година от 10.00 часа.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
8. Отчети за дейността на кметове на кметства и кметските наместници за 2016 година. 
                                                                                      
   Докладват: кметове на кметства и
              кметски наместници
 
9. Доклад относно приемане отчета  за  изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъците в Община Крушари за 2016 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
10.Доклад  относно приемане отчета  за изпълнение на Краткосрочната програма за използване на енергия от въобновяеми източничи и биогорива за 2016 година на Община Крушари.
                      
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
11.Докладна записка относно приемане отчета за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за  2016 година и приемане на Общинска програма  за закрила на детето за 2017 година.                                                                                                                                                                                                                      
                                                                          
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
12.Докладна записка относно приемане отчет за изпълнение Плана за развитие на социалните услуги в община Крушари  за 2016 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов–кмет на общината
 
13.Други. 
 
   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 
 
 
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай