Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет-Крушари на 25.05.2017 г. от 14.00 ч.

  На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 25.05.2017 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за                                                    

                                                                          Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Предложение относно  допълнение на Програмата  за управление и разпореждане  с имоти-общинска собственост за 2017 година.
                                                                   
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината  
 
2. Предложение относно  делба и промяна начина на трайно ползване  на поземлен имот № 035002 по КВС на с. Северняк.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината  
 
3. Предложение относно  делба и промяна начина на трайно ползване  на поземлен имот № 000023  по КВС на с. Северци.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината  
 
4. Докладна записка относно утвърждаване размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в Община Крушари.                                                                                                            
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината  
                                                                             
5. Анализ за дейността на  Районна служба „ПБЗН“ с.Крушари за периода от 01.01.2017 до 12.05.2017 година.
 
   Докладва: Гл.инспектор  С.Стойков-
             Началник РСПБЗН Крушари
 
6. Информация за състоянието на водоснабдяването  Община Крушари. 
 
   Докладва: Т. Стоилов-началник  В и К                                 
             Район Крушари
 
7. Информация за проведените мероприятия за хигиенизиране и поддържане чистотата на населените места в общината.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
8. Докладна записка относно  приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците  в Община Крушари   2017-2019  година.
 
   Докладва: Д.Стефанов–кмет на общината
 
9. Докладна записка относно  изменение и допълнение на  Програма за оптимизация на училищната мрежа в община Крушари за учебната 2017/2018 г.
 
   Докладва: Д.Стефанов–кмет на общината
 
10.Други. 
 
   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 
 
 
 
 
ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай