Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет-Крушари на 28.09.2017г. от 14.00ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 28.09.2017 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

                                                       
                                                           Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

1. Докладна записка относно  делба и промяна начина на трайно ползване (НТП) на поземлен имот с идентификатор 40097.29.45 по кадастралната карта (КК) на с.Крушари. 
                                                                           
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
2. Докладна записка относно  делба и промяна начина на трайно ползване (НТП) на поземлен имот №  059034 по КВС  на с.Лозенец. 
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
3. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 година  
                                                           
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
4. Докладна записка относно  продажба на поземлен имот №023001 по КВС на с.Северци.
                                                                            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно предоставяне под наем на полски пътища и отводнителни канали на територията на Община Крушари, собственост на Община Крушари за стопанската 2017/2018 година. 
                                                                            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно  делба и промяна начина на трайно ползване (НТП) на поземлен имот с идентификатор 40097.223.42 по кадастралната карта (КК) на с.Крушари.
                                                                            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
7. Докладна записка относно кандидатстване на Община Крушари с проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Крушари“.
 
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
8. Информация относно състоянието на пътната инфраструктура в Община Крушари.
            
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
        
9. Други. 
 
   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 
 

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай