Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет-Крушари на 14.12.2017 г. от 14.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 14.12.2017 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

                                                             Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Приемане на Годишен план  за  заседанията  на Общински съвет Крушари  през  2018 година.
                   
   Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2. Приемане на Календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет Крушари през 2018 година.
                    
   Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС
 
 3.Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
4. Предложение относно отдаване под наем на поземлен имот № 098003 по КВС на с. Телериг за срок от 10 години .
                                                                            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно продажба на поземлен имот с индентификатор № 40097.29.51 по кадарстралната карта на с. Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
6. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Крушари през 2018 година.
                                                                            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
7. Отчет  за дейността на Обществения съвет за социално подпомагане за 2017 година.                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                       
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
8. Предложение относно определяне на представител на Община Крушари в Комисията за изработване на областна здравна карта.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
9. Други. 
 
 - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС Крушари
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай