Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет-Крушари на 27.07.2017 г. от 10.00 ч.

  На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 27.07.2017 г. от 10.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за                                                    

                                                             Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за  определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Крушари.
                                                          
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС  
 
2. Докладна записка относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Крушари.
                                                   
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД
 
3. Отчет за касовото изпълнение на бюджета на общината за първото шестмесечие на 2017 година.
                                                  
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет  РРХД
 
4. Отчет за събраните приходи от местни данъци и такси за първото шестмесечие на 2017 година.
                                                  
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД
                     
5. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за първото шестмесечие на 2017 година.
                                                                                   
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД
 
6. Докладна записка относно изменение в Решение №7/70 от 14.06.2017г. на Общински съвет с. Крушари.
                                                                                   
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД
 
7. Докладна записка относно даване на мандат и определяне на представител за представляване на Община Крушари на извънредното заседанието на  Общото събрание на Асоциация по В и К  в обособена територия, обслужвана от „В и К Добрич“  АД  гр. Добрич, което ще се проведде  на 31.07.2017 година от 14.00 часа.
 
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД
 
8. Предложение относно  допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 година  
 
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД
 
9. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на недвижим имот-публична общинска собственост на Средно училище „Христо Смирненски” с.Крушари. 
                                                                                   
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД
 
10.Предложение относно  предоставяне за безвъзмездно управление на недвижим имот –публична общинска собственост на Основно училище „Васил Левски” с.Коритен. 
                                                                                  
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД
 
11.Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на недвижим имот-публична общинска собственост на Основно училище „Отец Паисий” с.Лозенец. 
                                                                                   
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД
 
12.Предложение относно Предоставяне за безвъзмездно управление на недвижими имоти – публична общинска собственост на Детска градина с.Крушари. 
 
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД
 
13.Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на недвижим имот-публична общинска собственост на Дом за стари хора „Света Петка” с.Добрин.
                                                                                   
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД
 
14.Предложение относно предоставяне за безвъзмездно управление на недвижим имот-публична общинска собственост на Народно читалище „Асен Златаров-1962” с.Лозенец. 
                                                                                   
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД
 
15.Докладна записка относно определяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската 2017/2018 година.
 
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД
 
16.Предложение относно  допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 година.
 
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД
 
17.Докладна записка отнсно  продажба на поземлен имот №005039 по КВС на с.Лозенец.
                                                                                   
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД
 
18.Предложение относно прекратяване на договор за предоставяне за безвъзмездно ползване на имот – публична общинска собственост на Дом за деца и младежи с умствена изостаналост с.Крушари. 
                                                                                   
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД
 
19.Предложение относно прекратяване на договор за предоставяне за безвъзмездно ползване на имот – публична общинска собственост на Основно училище „Васил Левски” с.Телериг.
                                                                                  
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД
 
20.Предложение относно продажба на движима вещ, общинска собственост – специален автомобил „МАН ТГА 18.360“, двигател №5350542165V5Е1, рег. №ТХ7238ХС и контейнер предназначен за сметосъбиране и сметоизвозване с фабричен № SCK0120092521.
                 
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД
 
21.Отчет за извършените разходи за командировки от председателя на Общинския съвет за периода  от 01.04.2017г. до 30.06.2017г.
                                                          
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС  
 
22.Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за  изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ за част от кв.31 и кв.32 по плана на с. Полковник Дяково, община Крушари
 
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД
                                                                       
23.Информация за нивото на изпълнение на проектите, по които работи общината.
                   
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД
                                                                     
24.Предложение относно включване в списъка на средищните училища на СУ „Христо Смирненски” с. Крушари, общ. Крушари, обл. Добрич,  за учебната 2017/2018 г.
 
   Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД
 
25.Предложение относно включване в списъка на защитените училища на ОУ „Васил Левски” с. Коритен за учебната 2017/2018 г.
 
   Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД
 
26.Предложение относно включване в списъка на средищните училища на  ОУ „Васил Левски” с. Коритен, общ. Крушари, обл. Добрич,  за учебната 2017/2018 г.
 
   Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД
 
27.Предложени еотносно включване в списъка на защитените детски градини  на изнесена група  в  с. Коритен   на детска градина  с. Крушари  в  за учебната 2017/2018 г.
                                                                                  
   Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД
 
28.Предложение относно включване в списъка на средищните детски градини на изнесена група  в с. Коритен   на детска градина  с. Крушари  в  за учебната 2017/2018 г.
                                                                                  
   Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД
 
29.Предложение относно включване в списъка на средищните детски градини на изнесена група  в с . Телериг   на детска градина  с. Крушари  в  за учебната 2017/2018 г.
                                                                                  
   Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД
 
30.Предложение относно включване в списъка на средищните детски градини на  детска градина  с. Крушари  в  за учебната 2017/2018 г.
 
   Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД
 
31.Предложение относно разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при формиране на маломерни паралелки  от І до ХІІ клас, с не по-малко от 10 ученици в клас, в ОУ „Отец Писий“ с. Лозенец и СУ „Христо Смирненски” с. Крушари за учебната 2017-2018 г.
 
   Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД
 
32.Предложение относно  разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при формиране на слети паралелки от І до ХІІ  клас, с не по-малко от десет ученика в клас в ОУ „Отец Паисий” с. Лозенец за учебната 2017-2018 година.
 
   Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД
 
33.Предложение относно  разрешение на финансиращия орган за осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес при формиране на маломерни  паралелки  от І до ХІІ клас с по-малко от десет ученика в клас в СУ „Христо Смирненски” с. Крушари  за учебната 2017-2018 година.
 
   Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД
 
34.Докладна записка относно приемане на  Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Крушари за 2017 г
 
   Докладва: Ж.Великова–зам.кмет РРХД
          
35.Други. 
 
 - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 
 
 


ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС
 
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай