Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет-Крушари на 13.09.2017г. от 13.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 13.09.2017 г. от 13.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

 
                                           Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за първото шестмесечие на 2017 година.              
                                                               
   Докладва: Ил. Мюстеджеб-председател на ОбС
 
2. Отчет за извършените разходи за командировки от кмета на общината  за второто тримесечие на 2017 година.
                                                                           
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
3. Предложение относно  делба на поземлен имот №053002 по КВС на с.Лозенец
                                                                            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
4. Предложение относно прекратяване на договор за предоставяне за безвъзмездно ползване върху общински недвижим имот – земеделска земя №ОС-09-679/07.06.2010г.
                                                                            
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
5. Докладна записка относно кандидатстване по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ Фонд за двустранни отношения BG04–00-02 по Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2009-2014 към Министерството на енергетиката.
                                                                           
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
6. Докладна записка относно приемане на  Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Крушари 2017-2020 година.
 
   Докладва: Д. Стефанов-кмет на общината
 
7. Информация за състоянието на материалната база и готовността  на училищата и детските градини  за  учебната 2017/2018 година.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
8. Други. 
 
   - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 
 
 
 
 
 

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай