Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет-Крушари на 30.11.2017 г. от 14.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам заседание на Общински съвет Крушари на 30.11.2017 г. от 14.00 часа в заседателната зала на община Крушари при следния проект за

                                                       
                                                                      Д Н Е В Е Н     Р Е Д :
 
1. Докладна записка относно приемане Наредба за  изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на община Крушари.
                                                                              
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
2. Докладна записка относно неусвоените целеви капиталови средства по бюджет 2017 година.
                                                                              
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
3. Предложение относно допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2017 година.
                                                                              
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината 
 
4. Предложение относно удължаване срока на договор за наем на общински имот-частна общинска собственост.
                                                                              
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
5. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно право на ползване върху част от масивна сграда  в с. Полк. Дяково–частна общинска собственост на Пенсионерски клуб „Надежда“ с. Полк. Дяково.
                                                                      
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
6. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно право на ползване върху част от масивна сграда  в с. Полк. Дяково–частна общинска собственост на Пенсионерски клуб „Оптимист“ с. Полк. Дяково.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
7. Предложение относно предоставяне за безвъзмездно право на ползване върху част от бивш Битов комбинат  с. Лозенец  на Пенсионерски клуб „Настроение“               с. Лозенец.                   
                                                                              
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
8. Отчет за отдадените под наем поземлени имоти с начин на трайно ползване  пасища, мери - публична общинска собственост.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
9. Предложение относно предоставяне на дизелово гориво на Полицейски участък с. Крушари.
                                                                  
   Докладва: Ил.Мюстеджеб-председател на ОбС
 
10.Предложение относно даване на съгласие за изработване на проект за  изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ПУП-ПР/ в обхват УПИ V и УПИ VІ в кв.19 и улична регулация между ОТ 47 и ОТ 48 по плана на с. Коритен, община Крушари.
                                                           
   Докладва: Ж.Великова-зам.кмет РРХД
 
11.Информация за състоянието и дейността на Дом за стари хора „Света Петка“ с. Добрин за 2017 година.               
                                                                              
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
12.Докладна записка относно информация  за дейността на социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция  с. Крушари.
 
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
13.Докладна записка относно информация за дейността на Домашен социален патронаж.
                                                                              
   Докладва: Д.Стефанов-кмет на общината
 
14.Други. 
 
 - изказвания, питания, становища и предложения на граждани /ако има постъпили в Общинския съвет/.   
 
 
 
 

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ:/П/
Председател на ОбС Крушари
 
 
 
 
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай