Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство

Срок за предоставяне: 10дни
 
Необходими документи за извършване на услугата
1. Документи за самоличност / Нотариално заверено пълномощно;
2. Молба по образец, съгласно Приложение № 5 от Наредба № 1 от 19 февруари 1999 г. за прилагане на Глава пета от Закона за българското гражданство.
2. Препис от акта за раждане или дубликат на удостоверение за раждане, издаден от съответния български или чуждестранен компетентен орган.
3. Документ, удостоверяващ датата и начина на напускане на страната.
4. Актуална снимка паспортен формат – 2 броя.
5. Официален документ, удостоверяващ промяната на имената, ако има такава, както и официален документ за идентичност на лице с различни имена;
6. Фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя;
7. Документ за придобито чуждо гражданство, ако има такова;
8. Препис от акт за смърт, ако лицето е починало;
9. Документ за внесена държавна такса в размер на 50 лв. по сметка на Министерство на правосъдието, БНБ – ЦУ, IBAN - BG09 BNBG 9661 3000 1737 01, BIC: BNBG BGSD.
 
Заплащане
За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 15 лв.
 
Услугата може да бъде заплатена и по банков път по следната банкова сметка на община Крушари:
 
BG 04IORT 80888497522700
 
BIC-IORTBGSF
 
ИНВЕСТБАНК АД- КЛ. ДОБРИЧ
 
КОД НА ПЛАЩАНЕТО: 448007
 

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай