Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Срок за предоставяне: 7дни/1ден

Необходими документи за извършване на услугата

1.Искане по образец;

2. Документ за самоличност- за справка;

3. Официален документ, удостоверяващ личните данни и семейното положение на чуждия гражданин;

4. Писмено съгласие, в свободен текст, за вписване на личните данни в утвърдения образец в случай, че едно от лицата, желаещи да сключат брак, е чужд гражданин;

5.Нотариално заверено пълномощно при упълномощаване или съдебно удостоверение по реда на АПК, ГПК и НПК.

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида :

За обикновена услуга 7.00 лв.

За бърза услуга 10.00 лв.

Услугата може да бъде заплатена и по банков път по следната банкова сметка на община Крушари:

BG 04IORT 80888497522700

BIC-IORTBGSF

ИНВЕСТБАНК АД- КЛ. ДОБРИЧ

КОД НА ПЛАЩАНЕТО: 448007

Виж услугата в Административния регистър.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай