Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

 2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

Срок за предоставяне: 7 дни/1ден

Необходими документи за извършване на услугата

1. Заявление по образец;

2. Документ за самоличност -  за справка, или нотариално заверено пълномощно.

Заплащане

За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида :

За обикновена услуга 2.00 лв.

За бърза услуга 4.00 лв.

Услугата може да бъде заплатена и по банков път по следната банкова сметка на община Крушари:

BG 04IORT 80888497522700

BIC-IORTBGSF

ИНВЕСТБАНК АД- КЛ. ДОБРИЧ

КОД НА ПЛАЩАНЕТО: 448007

Виж услугата в Административния регистър.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай