Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес

Срок за предоставяне: 7дни/1ден
 
Необходими документи за извършване на услугата
1.Искане по образец;
2.Документ за самоличност;
3.Нотариално заверено пълномощно при упълномощаване или съдебно удостоверение по реда на АПК, ГПК и НПК
 
Заплащане
За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:
За обикновена услуга 4.00 лв.
За бърза услуга 8.00 лв.
 
Услугата може да бъде заплатена и по банков път по следната банкова сметка на община Крушари:
 
BG 04IORT 80888497522700
 
BIC-IORTBGSF
 
ИНВЕСТБАНК АД- КЛ. ДОБРИЧ
 
КОД НА ПЛАЩАНЕТО: 448007
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай