Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

Срок за предоставяне: 7дни/1ден
 
Необходими документи за извършване на услугата
1.Искане по образец;
2.Документ за самоличност;
3.Нотариално заверено пълномощно при упълномощаване или съдебно удостоверение по реда на АПК, ГПК и НПК.
4.Декларация по чл.21 ал.2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 Г. за издаване на удостоверения въз основа на Регистъра на Населението

Заплащане
За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:
За обикновена услуга 5.00 лв.
За бърза услуга 10.00 лв.
 
Услугата може да бъде заплатена и по банков път по следната банкова сметка на община Крушари:
 
BG 04IORT 80888497522700
 
BIC-IORTBGSF
 
ИНВЕСТБАНК АД- КЛ. ДОБРИЧ
 
КОД НА ПЛАЩАНЕТО: 448007
 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай