Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

2016 Издаване на удостоверение за наследници

 2016 Издаване на удостоверение за наследници

Срок за предоставяне: 7 дни/1ден

Необходими документи за извършване на услугата:

1. Искане по образец;

2. Документ за самоличност- за справка;

3. Нотариално заверено пълномощно при упълномощено друго лице;

4. Препис от акт за смърт на починало лице.

Заплащане

 За услугата се заплаща фиксирана такса в зависимост от вида:

За обикновена услуга 4.00 лв.

За бърза услуга 8.00 лв.

Услугата може да бъде заплатена и по банков път по следната банкова сметка на община Крушари:

BG 04IORT 80888497522700

BIC-IORTBGSF

ИНВЕСТБАНК АД- КЛ. ДОБРИЧ

КОД НА ПЛАЩАНЕТО: 448007

Виж услугата в Административния регистър

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай