Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Придобиване право на собственост при наличие на право на строеж върху общинска земя

Придобиване право на собственост при наличие на право на строеж върху общинска земя

Необходими документи:
- Заявление по образец;
- Договор за учредено право на строеж (нотариален акт);
- Скица на имота с попълнен кадастър;
- Документ за учредено право на строеж на роднини по права линия и удостоверение за наследници (при нужда);
- Разрешение за строеж или акт за узаконяване на строежа;
- Удостоверение за наследници (при нужда);
- Копие от одобрен архитектурен проект на сградата

Цена на услугата - Безплатно

Срок за изпълнение - 1 месец 

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай