Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Заседание на Общински съвет с. Крушари на 08.02.2024 г. от 14.00 ч.

 На основание чл. 23 ал. 4 т. 1 и чл. 25 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, свиквам извънредно заседание на Общински съвет Крушари на 08.02.2024г. от 14.00часа в заседателната зала на Община Крушари  при следния проект за

 

   Д Н Е В Е Н     Р Е Д :

 

1. Докладна записка относно разпределение на средствата на община Крушари от преходен остатък от 2023 г., които да бъдат разходвани през 2024 г.


Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината


2. Докладна записка относно приемане на бюджета на Община Крушари за 2024г.

  

Бюджет за държавно делегирани дейности на община Крушари за 2024г.

Справка за бюджетни взаимоотношения на Община Крушари с централния бюджет за 2023 и 2024 г.

Единни разходни стандарти в делегираните от държавата дейности по бюджет 2024 година

Бюджет за местни дейности на община Крушари за 2024 година

Инвестициона програма за финансиране на капиталови разходи по бюджета на Община Крушари за 2024 г.

Бюджет за очакваното изпълнение на общинските приходи на община Крушари за 2024 година

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2024 г.

Справка разходи бюджет 2024 г. по кметства и кметски наместничества

Списък на длъжностите и на лицата, които  имат право на транспортни разходи в Община Крушари за 2024 година

Списък на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен от бюджета на Община Крушари за 2024 година

Протокол за публично обсъждане на проект на бюджет на Община Крушари за 2024г.


                                                              

        Докладва:Ил.Мюстеджеб-кмет на общината

 
С уважение


ВИДИН КАРАКАШЕВ

Председател на Общински съвет  Крушари

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай