Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Покана за предоставяне на предложение за участие в комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка

О Б Щ И Н А   К Р У Ш А Р И  О Б Л А С Т   Д О Б Р И Ч
9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136,
E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg

 

ДО
НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ
РЕГИСТРИРАНИ ПО ЧЛ.19, АЛ.2, Т.8 ОТ ЗОП

 

ПОКАНА
за предоставяне на предложение за участие в комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка

Община Крушари,  Ви кани да подадете предложение за участие в комисия за провеждане на открита процедура за обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строително - монтажни работи за реализиране на инфраструктурен проект: „Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на читалищата в селата Крушари, Телериг и Ефрейтор Бакалово на община Крушари”, включващ 3 обособени позиции:
- Обособена позиция 1: Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Ефрейтор Бакалово, включително помещение за радостни ритуали
- Обособена позиция 2: Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Телериг
 - Обособена позиция 3: Изпълнение на строително - монтажни работи - Читалище в с. Крушари.
В изпълнение на разпоредбите на чл. 34, ал. 3 от ЗОП, като членове на комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти по обществената поръчка се привличат двама външни експерти /ВЕ/ - правоспособен юрист и строителен инженер на сгради и съоръжения.

Кандидатите външните експерти да имат завършено юридическо образование или висше техническо образование, специалност „Строителство на сгради и съоръжения” и задължително да изпратят следните документи:
Предложение, което да съдържа:
1. Декларация, че при отваряне на офертите на 04.06.2013 г. в 10.00 ч. ще присъстват и  ще участват в заседанията на комисията за разглеждането, оценката и класирането на подадените оферти и ще подпишете протоколите от работата на комисията;
2. Уникален номер, с който са вписани в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП - публикуван на сайта на Агенцията за обществени поръчки;
3. Ценово предложение за извършената услуга в лева;
4. Копия на диплома/и, сертификати и лицензи;
Информация за професионалната квалификация и практически опит на ВЕ в съответствие с предмета и сложността на поръчката.
       
Само избраните външни експерти ще бъде уведомени и поканени за сключване на договор за услугата.
При проявен от Вас интерес изпратете Вашето подписано и сканирано предложение  в срок до 17:00 часа на 31.05.2013г. на е-mail: krushari@dobrich.net, факс: 05771/ 21 36 или на адрес: п.к. 9410, с. Крушари, ул. „Девети септември” № 3-А.
Поканата да бъде качена на сайта на Община Крушари.ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДОБРИ СТЕФАНОВ /п/
Кмет Община Крушари

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай