Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Публична покана с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласните общински пътища на Община Крушари през зимния сезон 2013/2014г.

Община Крушари кани всички заинтересовани лица в срок до 16:30 часа на 29.11.2013 г. да подадат оферти за участие в обществена поръчка по реда чл.14, ал.4, т.2 и Глава осма „а” от ЗОП с предмет:  „Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласните общински пътища на Община Крушари през зимния сезон 2013/2014г.", включващ 3 обособени позиции:

Обособена позиция 1: DOB1108 Граница общ. (Добричка – Крушари) – Лозенец - /DOB2176/ 9,400км; DOB2176 /ІІІ-293/ Крушари – Северци – Граница общ. (Крушари-Добричка) 5.400; DOB3177 /ІІІ-293, Свобода – Крушари/ - Загорци   0,700 км.; DOB3178 /ІІІ-293, Свобода – Крушари/ - Земенци   0,800км.;общо 16.300 км.

Обособена позиция 2: DOB2171 /ІІІ-7103/ Телериг – Александрия /ІІІ-293/ 9,000 км.; DOB3170 /ІІІ-7103, Ефрейтор Бакалово – Телериг/ - Зимница 2,900 км.; DOB3175 /ІІІ-7103, Телериг – Крушари/ - Бистрец  1,200;общо 13.100 км.

Обособена позиция 3: DOB3172 /ІІІ-7001/ - Капитан Димитрово – Габер – Огняново /DOB2171/ 11,400 км.; DOB3173 /ІІІ-293/ Коритен – Абрит - /ІІІ-2932/ 12,700км.; DOB3174 /ІІІ-2932/ Добрин – Благовец 1.500км.; DOB3179 /ІІІ-293, Коритен – граница Румъния/ - Поручик Кърджиево 1,300 общо 26,900 км.

Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки с уникален номер 9022621.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай