Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строителни дейности по проект „Изграждане на защитено жилище в с. Крушари”

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти по процедура с предмет „Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строителни дейности по проект „Изграждане на защитено жилище в с. Крушари”, открита с Решение № РД-08-402/16.07.201Зг. на Кмета на Община Крушари ще се проведе на 20.09.2013г. от 09:00 часа в Заседателната зала на Община Крушари /с. Крушари, ул. „Девети септември” № 3 - А/.
При отваряне на плика с ценовото предложение имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай