Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Публична покана по чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет “ Организация, управление и отчитане изпълнението на проект „Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на читалищата в селата Крушари, Телериг

Община Крушари на основание чл. 14, ал.4,т.2 от ЗОП и във връзка със Заповед N:181/12.04.2013 г ., кани всички заинтересовани лица в срок до 25.04.2013 г. да подадът оферти за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез Публична покана с предмет “Организация, управление и отчитане изпълнението на проект „Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на читалищата в селата Крушари, Телериг и Ефрейтор Бакалово на община Крушари”

Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията по обществени поръчки с уникален номер 9014353

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай