Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа”

 

С П И С Ъ К

НА  ОЦЕНЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ

по ред

Трите имена на лицето

 

 

 Телефон/и

БРОЙ ТОЧКИ

(в низходящ ред)

1.

Атанаска Стоянова Димитрова

 

25,33

2.

Светла Василева  Георгиева 

 

25,33

3.

Севдалина Димитрова Борисова

 

25,00

4.

Вилдан Ризова Ризова

 

24,67

5.

Бирсен Ехлиман Рамадан

 

24,33

6.

Анка Великова Минева

 

24,00

7.

Гюлтен Нежмидин Дилявер

 

23,67

8.

Зорка Райчева Стоева

 

23,67

9.

Зафер Билент Раим

 

23,33

10.

Гюляет Ебайзер Мурад

 

23,00

11.

Иванка Ангелова Илиева

 

22,33

12.

Севилян Мехмед Мущеба 

 

22,33

13.

Снежана Великова Петрова

 

21,67

14.

Шенгюлер Мудин Хюсеин

 

21,67

15.

Юксел Мюрсел Осман

 

21,67

16.

Калинка Георгиева Ананиева

 

21,00

17.

Кемал Ахмед Реджеб

 

20,00

18.

Фатме Адем Ибрямова

 

19,67

19.

Юзджан Мюмюн Мустафа

 

19,33

20.

Бедрие Юсеинова Адилова

 

19,00

21.

Филипина Красимирова Атанасова

 

19,00

22.

Невгюл Кадирова Илияз

 

18,67

23.

Атанаска Тодорова Тинева

 

18,33

24.

Ахмед Марем Ахмед

 

18,33

25.

Веселе Етемова Бейтулова

 

18,00

26.

Гюлбахар Ресми Мустафова

 

17,67

27.

Месут Мустафа Асан

 

17,67

28.

Мехмед Ридван Шабан

 

17,67

29.

Наталия Миткова Михалева

 

17,33

30.

Февзие Ефраимова Мустафова

 

17,33

31.

Шенгюлер Алиева Мехмедова

 

14,67

32.

Наталия Димитрова Страхилова

 

13,67

33.

Айфер Юмитова Мехмедова

 

12,00

34.

Ана Петкова Йорданова

 

2,00

 

 

 

Кандидатите, на които са присъдени по-малко от 12 точки, не се одобряват за лични асистенти.

Всяко кандидатствало лице има право да подаде възражение от резултата от оценка и класирането до Комисията за разглеждане на постъпили жалби и сигнали, не по-късно от 7/седем/ дни след излагане на списъка в сградата на община Крушари.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  КОМИСИЯТА ЗА ОЦЕНКА И ПОДБОР: ЖЕЛКА ВЕЛИКОВА  /п/    

                                                                                                                   (име,фамилия и  подпис)                                                                      Дата: 16.04.2015                                                                                                                                

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай