Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект BG05FMOP001-5.001-0015 "Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19 в община Крушари"

 

На 12.02.2021 г. , Община Крушари сключи договор № BG05FMOP001-5.001-0015-C01 "Топъл обяд в условията на пандемията от COVID - 19 в община Крушари" за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България.

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат на инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чреч механизма REACT-EU.

Реализацията на проекта е свързана с предоставянето на топъл обяд в условията на световна пандемия, предизвикана от КОВИД - 19 за нуждаещите се лица от община Крушари, поставени в риск от заразяване, социална изолация и невъзможност да покрият базовите си нужди от храна. В рамките на проекта е извършен подбор на потребители от целевите групи, на които ще бъде осигурен топъл обяд, състоящ се от: супа, основно ястие, хляб и при реализирани икономии – десерт. Продуктите ще се закупуват в съответствие с националното законодателство. Храната за потребителите ще се приготвя в кухнята на Домашен социален патронаж – с. Крушари. Съобразно насоките за здравословно и балансирано хранене ще бъде изготвени разнообразно седмично меню, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене. През целия период на предоставяне на услугата ще се реализират и съпътстващи мерки, които ще се изразяват в информиране и консултиране на потребителите относно възможностите за ползване на социални и административни услуги, за здравословно и балансирано хранене, както и други форми на подкрепа, съдействие, индивидуално консултиране, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми.

В резултат на изпълнението на проекта 60 лица от Община Крушари ще получават топъл обяд за периода 04.01.2021г. до 30.06.2022г., ще бъде подобрен достъпът им до социални услуги и ще се допринесе за намаляване на бедността и на социалната им изолация.

Общата цел на проектното предложение е свързана с намаляване броя на лицата, живеещи в бедност чрез осигуряване на топъл обяд на лица, живеещи в най-висок риск и/или пряко засегнати от пандемията. Специфичните цели са свързани с ежедневните доставки в работни дни на топъл обяд за уязвими групи граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, породена от кризата, произтичаща от разпространение на COVID - 19, са в затруднение сами да осигурят прехраната си. Проектът ще надгради реализираните до момента мерки на национално и общинско ниво свързани с грижата да най-уязвимите представители на местната общност. Функциониране на социалната услуга ще осигури топъл обяд на 60 от нуждаещите се лица от Община Крушари, за периода посочен в условията на програмата.

Обща сума на допустимите разходи за изпълнение на Договора възлиза на 67 176.78 лева., от които:

- Разходи за единица продукт - топъл обяд - 61 069.80 лв.;

- Административни разходи и разходи за транспорт и съхранение на храните, определени като единна ставка в размер на 5 на сто от стойността на разхода за единица продукт - топъл обяд, но не повече от  3053.49 лв.;

- Разходи за съпътстващи мерки, предприети и декларирани от партньорските организации, които доставят храните на най-нуждаещите се лица, под формата на единна ставка в размер на 5 на сто от стойността на разхода за единица продукт - топъл обяд, но не повече от  3053.49 лв.;

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай