Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект № BG06RDNP001-7.001-0013 "Изграждане на система за соларно улично осветление в община Крушари"

 

На 29.10.2021 г. Община Крушари и Държавен фонд „Земеделие“ подписаха административен договор №  BG06RDNP001-7.001-0013-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие  на селските райони за периода 2014-2020 г. по  Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за финансиране на проектно предложение №BG06RDNP001-7.001-0013 "Изграждане на система за соларно улично осветление в община Крушари".

 

Кратко описание:Проектното предложение предвижда изграждане на система за улично осветление с използване на слънчева енергия за част от уличната мрежа в Община Крушари, а именно:

1. с.Крушари - улични осветители -152 бр. с височина на осветителното тяло 5.5м.

2. с. Eфрейтор Бакалово- улични осветители - 23 бр. с височина на осветителното тяло 5.5м.

3. с. Терелиг - улични осветители - 56 бр. с височина на осветителното тяло 5.5м.

4. с. Лозенец - улични осветители - 30 бр. с височина на осветителното тяло 5.5м.

Уличното осветление е една от най-големите разходни позиции в много градове по света, особенно в малките населени места. Алтернативното улично осветление- соларното може да бъде икономично в много отношения.

• Не е необходимо да се полагат кабели и да се включва към общата електрическа мрежа.

• Дневната слънчева енергия се използва за зареждане на самообслужващи се акумулаторни батерии, а осветлението през нощта се осъществява в зависимост от акумулираната енергия през деня.

• Контролът на заряда и използването на енергия се следи от микропроцесорен контролер, който предпазва от презареждане и изтощаване на акумулаторните батерии.

• Соларните осветителни улични лампи се характеризират с висока светлинна ефективност и лесна и бърза инсталация.

• Осветителните тела са с живот повече от 20 години и работят по 8 часа на ден в облачно и дъждовно време при температура -30 до +60гр.С

Ще бъдат разположени метални стълбове с височина 6м., с височина на осветителните тела 5,5м. Осветени са площадите и главните входно-изходни артерии. Разполагането на осветителните тела, става съгласно приложените чертежи. Съществуващите осветителни тела се запазват. Новите соларни модули се поставят на принципа – на срещуположния тротоар.

 

Основни цели на проекта са:

• Подобряване условията за живот в Община Крушари, чрез подобряване и изграждане на улично осветление;

• Подобряване на бизнес климата и привлекателността за инвестиции в Община Крушари, чрез модернизация и изграждане на съвременно и високоефективно улично осветление на територията на общината.

• Минимизиране на енергийните разходи за улично осветление в община Крушари и намаляване на негативните влияния върху околната среда, чрез намаляване на вредните емисии в атмосферата.

 

Размерът на финансовата помощ е 1 149 610,00 лв.

Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, считано от датата на подписването на договора, но не по-късно от 15.09.2023 г.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай