Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект № BG06RDNP001-19.338-0006 „НЕВИДИМИТЕ СЪКРОВИЩА НА ДОБРУДЖА“

 

На 05.04.2022 г., Кметът на Община Крушари сключи Административен договор №BG06RDNP001-19.338-0006-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за финансиране на проектно предложение № BG06RDNP001-19.338-0006 „НЕВИДИМИТЕ СЪКРОВИЩА НА ДОБРУДЖА“.

Общата стойност на проекта е в размер на 9 375.00 лв., от които 8 437.50 лв. европейско съфинансиране и 937.50 лв. национално съфинансиране.

Чрез проекта ще бъдат закупени 30 комплекта женски добруджански носии, необходими за сценичните участия на самодейки към новоразкрити групи в читалищата на селата Телериг, Ефр.Бакалово и Лозенец.

Основната цел на проекта пряко кореспондира с целите на подмярката и основните дейности посочени в нея, свързани с участия на самодейни състави във фестивали, събори и др. за представяне на местни културни традиции и обичаи.

Специфичните цели на проекта са:

1) Да се проучат, запишат, възстановят и представят пред различни публики специфични за региона народни обичаи от всички етноси, населяващи община Крушари.

2) Да се представи етническото многообразие на местната общност, чрез спецификата на фолклора и носиите на четирите етноса, населяващи територията на Община Крушари - българи, турци, роми и татари;

3) Да се популяризират културни забележителности на територията на община Крушари, свързани с древноримската крепост Залдапа;

4) Да се популяризира биоразнообразието на Защитена територия "Суха река", скалните манастири край с.Ефр.Бакалово

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай