Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект BG051PO001-5.2.12-0057 „Защитено жилище – Крушари” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Проект BG051PO001-5.2.12-0057 „Защитено жилище – Крушари” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете” Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността.
Проектът стартира на 01.08.2014г. като общата му продължителност е 15 месеца, а на предоставяната социална услуга е 11 месеца. Общата стойност на проекта е 78 828,99  лева.
Общата цел на проекта е реализиране на устойчив модел за деинституционализация на лица с увреждания, настанени в специализирани институции за деца и младежи.
Специфичната цел на проекта е разкриване на нова услуга резидентен тип – защитено жилище, чрез която в максимална степен да се подкрепят младежите, напускащи специализираните институции за водене на независим живот в общността.          
Услугата „Защитено жилище” включва предоставяне на услуги, свързани със задоволяване на комунално-битови нужди и лична помощ – осигуряване на качествена храна, чисто уютно и безопасно място за живеене, обособено лично пространство за сън и почивка, осигурен достъп до ползване на социални услуги в общността; Услуги за социално включване – включват индивидуални занимания за развитие на образното мислене и речевите възможности, практически занятия за усвояване на конкретни жизнени умения, оказване на  психологична подкрепа чрез индивидуални или групови разговори, изслушване или игрови и творчески активности, дейности, свързани с полагането на физически труд – съобразно програмите за трудотерапия; осигуряване на възможности за спорт и развлечения.
Целевите групи на проекта са младежи с увреждания, настанени в специализирана институция за деца с умствена изостаналост и домове за деца, лишени от родителска грижа; Семейства на деца (вкл. на деца и младежи с увреждания и персонал, ангажиран в социалните услуги.
За младежите настанени в Защитеното жилище и ползващи новата социална услуга ще се грижат управител, двама трудотерапевти, медицинска сестра и санитар.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай