Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект „Комплекс за социални услуги за деца от 0 до 7 години и техните семейства”, финансиран по Проекта за социално включване /Заем 7612 BG от МБВР/ - СФ № РД 09-65/21.06. 2011г

Проект „Комплекс за социални услуги за деца от 0 до 7 години и техните семейства”,  финансиран по Проекта за социално включване /Заем 7612 BG от МБВР/ - СФ № РД 09-65/21.06. 2011г. съгласно Споразумение за финансиране № РД09-65 от 21.06.2011 г. между Министерството на труда и социалната политика и община Крушари.
Основните цели на проекта са:
1.Да се ограничи социалното изключване и намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие. 
2.Да се ограничи бедността и предаването й между поколенията, чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепа формирането на родителски умения сред уязвимите групи родители.
3.Да се подкрепят семействата в отглеждането на децата и да се стимулират за по-голяма активност във всички сфери на живота с цел осигуряване на добра семейна среда за малките деца.
4.Да се формира здравна култура за правилно отглеждане на децата, като средство за превенция на здравните рискове, чрез оказване на подкрепа в случай на установено увреждане или пък заболяване на децата.
 
Основните целеви групи на проекта са:
Основни целеви групи деца в риск (0-7 г.): 
-Деца от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;
-Деца, чиито родители са безработни;
-Деца, чиито родители получават социални помощи;
-Деца без личен лекар, или чиито личен лекар не е педиатър;
-Деца, чиито родители не са здравно осигурени;
-Деца, не посещаващи детска градина или не посещаващи друг тип услуга за грижа за деца;
-Деца, за които родителите не полагат достатъчно грижа;
-Деца с увреждания;
-Деца със здравословни проблеми.
 
Основни целеви групи родители (на деца от 0 до 7 г.): 
- Родители от уязвими етнически групи, в частност ромската общност;
- Родители, получаващи социални помощи;
- Безработни родители;
- Родители на 3 и повече деца;
- Самотни родители;
- Бъдещи родители от уязвими групи ;
- Родители (най-вече майки) в рискова възраст;
- Родители на деца с увреждания;
- Родители на деца със здравословни проблеми;
- Родители на деца във висок риск (забавяне в развитието и др.);
- Здравно неосигурени родители;
- Родители, които не полагат достатъчно грижи за децата си;
- Родители без или с ниско образование;
- Родители, живеещи в лоши жилищни условия.
Услугите по проекта включват:
Услуги за деца 0 до 3г. и техните родители
1.Формиране и развитие на родителски умения;
2.Семейно консултиране и подкрепа;
3.Здравна консултация за деца;
Услуги за деца 3 до 7 г. и техните родители
1.Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове;
2.Мониторинг на готовността за обучение;
3.Семейно консултиране и подкрепа;
4.Здравна консултация за деца;
5.Допълнителна подготовка за равен старт в училище;
6.Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай