Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ОБЯВЛЕНИЕ с изх. № УТ-09-1642/08.04.2022г.

Изх. №УТ-09-1642

08.04.2022г.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

         Община Крушари, област Добрич на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че със Заповед №РД-08-122/31.03.2022г. на Кмета на Община Крушари, на основание чл.124а, ал.2 и ал.5 от ЗУТ е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за застрояване/ПУП-ПЗ/ на ПИ 30781.69.3 по КККР на с. Земенци, община Крушари.

            Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б от ЗУТ.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай