Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ОБЯВЛЕНИЕ с изх. №УТ-09-4017/17.08.2022г.

Изх. №УТ-09-4017

17.08.2022г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

         Община Крушари, област Добрич на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че с Решение №7/91 от 28.07.2022г. на Общински съвет – Крушари, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ е разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване/ПУП-ПЗ/ за ПИ 00031.11.4 по КККР на с. Абрит, община Крушари за промяна на предназначението им за „Пс – Производство на електрическа енергия“.

            Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай