Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

СЪОБЩЕНИЕ с изх. № УТ-09-2757/15.06.2022г.

Изх. №УТ-09-2757

15.06.2022г.

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

        Община Крушари, област Добрич на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл. 131, ал.1 и ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване/ПУП-ПЗ/ на ПИ 30781.69.3 по КККР на с. Земенци, община Крушари  като се предвижда свободно застрояване – „е“ с ограничителни застроителни линии в устройствена зона „Пп“ – предимно производствена със следните устройствени показатели: Плътност на застрояване /П застр./ ≤ 80%, Интензивност на застрояване /Кинт./ ≤ 2.5, минимална озеленена площ /П озел./ мин. 20%.

Проектът е изложен в стая 201 в сградата на Общинска администрация.

            На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по ал.3 можете да се запознаете с него и да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай