Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Съобщение до Надежда Иванова и Драгомир Димитров

Община Крушари, област Добрич на основание чл.18а, ал.(10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на Надежда Иванова и Драгомир Димитров, в качеството си на заинтересувани лица по чл. 131, ал.1 и ал. 2 от ЗУТ (собственици на имот с идентификатор 30781.69.4 по КККР на с. Земенци, община Крушари, област Добрич), че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване/ПУП-ПЗ/ на ПИ с идентификатор 30781.69.3 по КККР на с. Земенци, община Крушари,  като се предвижда свободно застрояване – „е“ с ограничителни застроителни линии в устройствена зона „Пп“ – предимно производствена със следните устройствени показатели: Плътност на застрояване /П застр./ ≤ 80%, Интензивност на застрояване /Кинт./ ≤ 2.5, минимална озеленена площ /П озел./ мин. 20%.

Проектът е изложен в стая 201 в сградата на Общинска администрация.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по ал.3 можете да се запознаете с него и да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай