Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ОБЯВЛЕНИЕ с изх. № УТ-09-4015/17.08.2022г.

Изх. №УТ-09-4015

17.08.2022г.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

         Община Крушари, област Добрич на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че с Решение №7/89 от 28.07.2022г. на Общински съвет – Крушари, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ е разрешено изработването на проект за Подробен устройствен план - план за застрояване/ПУП-ПЗ/ за ПИ 21470.34.46 и ПИ 21470.34.49 по КККР на с. Добрин, община Крушари за промяна на предназначението им за „Пс – Производство на електрическа енергия“.

            Решенията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай