Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ОБЯВЛЕНИЕ с изх. № УТ-09-2135/11.05.2022г.

Изх. №УТ-09-2135

11.05.2022г.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Община Крушарина основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на УПИ II с отреждане за „училище“  в кв. 67; УПИ II – 394, УПИ III - 399,  УПИ VI -417, УПИ VII – 401, УПИ VIII – 400, УПИ IX – 393 и УПИ Х - 392 в кв. 45 с отреждане за „жилищно строителство“; УПИ II – 396 и УПИ IX – 395 в кв. 46 с отреждане за „жилищно строителство“; УПИ VI –446, УПИ VII – 447, УПИ VIII – 412, УПИ XV – 412 в кв. 51 с отреждане за „жилищно строителство“ по плана на с. Добрин, общ. Крушари, област Добрич.

С изменението на плана за застрояване се променя отреждането на четиринадесетте урегулирани поземлени имота в „ПСД – Фотоволтаична електрическа централа“ и се указват устройствени показатели: Височина /Н/ до 7м., Плътност на застрояване /П застр./ ≤ 50%, Интензивност на застрояване /Кинт./ ≤ 0.6, минимална озеленена площ /П озел./ мин. 40%.

За УПИ II в кв. 67 и за УПИ II – 396 и УПИ IX – 395 в кв. 46  застрояването е свободно, указано с ограничителни линии, външната от които отстои на мин. 5.0м от уличната регулация на прилежащите улици, а към страничните граници отстоянието се определя по реда на чл.35, ал. 2 от ЗУТ – мин. 3.0м.

Застрояването е свързано по общите граници между УПИ VI –446и УПИ VII – 447; УПИ VIII – 412 и УПИ XV – 412 в кв. 51.

За  УПИ VI -417, УПИ VII – 401, УПИ VIII – 400, УПИ IX – 393 и УПИ Х - 392 в кв. 45 застрояването е свързано по общите граници  и е указано с ограничителни линии, външната от които отстои на мин. 5.0м от уличната регулация на прилежащите улици. Към западната странична граница отстоянието се определя по реда на чл.35, ал. 2 от ЗУТ – мин. 3.0м. За УПИ II – 394 и УПИ III – 399 в кв. 45 застрояването е свързано по общата им граница и отстои на мин. 5.0м от западната улична регулация; към останалите  граници отстоянието се определя по реда на чл.35, ал. 2 от ЗУТ , 

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в Общинска администрация - Крушари, стая 201 и могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

 

Обнародвано в Държавен вестник бр.35 от 10.05.2022г.

 

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай