Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

СЪОБЩЕНИЕ с изх. № УТ-09-3566/27.07.2022 г.

Изх. №УТ-09-3566

27.07.2022г.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Крушари на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 131, ал.1 и 2  от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ XVI,XVII,XVIII,XIX,XX,XXI,XXII,XXIIIв кв. 13 по регулационния план на с. Ефрейтор Бакалово, общ. Крушари, област Добрич.

Предвидено е обединяване на имотите в един нов имот, а именно УПИ XXIV в кв. 13 с площ 6610 кв.м., с отреждане за „ПСД – за фотоволтаична електроцентрала“.

Предвижда се ново средно застрояване с Н до 15.0м, както и свободно застрояване с ограничителни линии на 5.0м от границата на пътя и на нормативно определените отстояния от вътрешните граници с височина на застрояване до 15м и устройствени показатели: Пл. застр. до 80%, Кинт. до 2,5 и П озел. мин. 20%.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в Общинска администрация - Крушари, стая 201 и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай