Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

СЪОБЩЕНИЕ Изх. №УТ-09-3748/04.08.2022г.

 Изх. №УТ-09-3748

04.08.2022г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

          Община Крушари, област Добрич на основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със заповед №РД-08-375/04.08.2022г. на Кмета на Община Крушарие одобрен проект за Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 30781.69.3 по КККР на с. Земенци, община Крушари, обл. Добрич.

           Одобреният проект е изложен в стая 201 в сградата на Общинска администрация публикуван в сайта на Община Крушари, рубрика „Обяви и съобщения“, Съобщения по устройство на територията.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай