Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

СЪОБЩЕНИЕ с изх. № УТ-09-1691/12.04.2022г.

Изх. №УТ-09-1691

12.04.2022г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

         Община Крушари, област Добрич на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл. 131, ал.1 и ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/ПУП-ПРЗ/ за УПИII и УПИ VIII вкв. 31 по плана на с. Крушари, община Крушари.

       С проекта за изменение на ПУП-ПР е предвидено обособяване на един имот от  УПИII и УПИ VIII в кв. 31 във връзка с инвестиционно намерение на възложителя. Обединяват се УПИII и УПИ VIII в кв. 31 и се обособява нов имот, а именно УПИ IX – 753 в кв. 31 с площ 6746 кв.м., с отреждане за „ПСД“.

      С ПУП-ПЗ за новообразувания урегулиран имот IX в кв. 31 се предвижда ново, средно застрояване (Н до 15.0м), както и свободно застрояване с ограничителни линии на 5.0м от границата на пътя и на нормативно определените отстояния от вътрешните граници 3м и устройствени показатели: плътност на застрояване до 80%, Кинт. до 2.5 и плътност на озеленяване мин. 20%.

          Проектът е изложен в стая 201 в сградата на Общинска администрация.

       На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по ал.3 можете да се запознаете с него и да направите писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай