Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

СЪОБЩЕНИЕ с изх. № УТ-09-1785/15.04.2022г.

Изх. №УТ-09-1785

15.04.2022г.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

          Община Крушари, област Добрич на  основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ, че със заповед №РД-08-147/13.04.2022г. на Кмета на Община Крушари на основание чл. 134, ал. 2 , т. 2 от ЗУТ се разрешава изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ V-353, кв. 58УПИ по плана на с. Крушари, община Крушари.

           На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

 

 

ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ

Кмет на Община Крушари

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай