Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

СЪОБЩЕНИЕ с изх. № УТ-09-3014/30.06.2022г.

Изх. №УТ-09-3014

30.06.2022г.

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Крушарина основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на УПИ V-353 в кв. 58 по регулационния план на с. Крушари, общ. Крушари, област Добрич.

С изменението на плана за регулация се предвижда уличната регулационна линия да мине по кадастралната граница на ПИ с идентификатор 40097.501.353.

За новообразуваният УПИ с план за застрояване се предвижда ново, свободно, ниско застрояване (h до 10м). Застрояването е указано с ограничителни линии на разстояние 5м от уличната регулация и на 3м от вътрешните граници. За новия УПИ се определя зона от типа „Пп“ със следните устройствени показатели: П застр. до 80%, К инт. до 2.5, П озел. мин. 20%.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по ал.3 заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в Общинска администрация - Крушари, стая 201 и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай