Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

СЪОБЩЕНИЕ с изх. № УТ-09-3589/28.07.2022 г.

Изх. №УТ-09-3589

28.07.2022г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Крушари, област Добрич на  основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че със заповед №РД-08-364/28.07.2022г. на Кмета на Община Крушари е одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ V-353 в кв. 58 по регулационния план на с. Крушари, общ. Крушари, област Добрич.

Одобреният проект е публикуван на сайта на Община Крушари, рубрика „Обяви и съобщения“ 2022 г.

На основание чл.215 ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Добрич в 14-дневен срок от съобщаването.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай