Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ОБЯВЛЕНИЕ с изх. № УТ-09-3699/02.08.2022г.

Изх.№УТ-09-3699

02.08.2022г.

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

Община  Крушари на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение №6/77 от 30.06.2022 г. на Общинския съвет – Крушари, е одобрен  проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на УПИ II в кв. 67, УПИ II – 394 в кв. 45, УПИ III - 399 в кв. 45,  УПИ VI -417 в кв. 45, УПИ VII – 401 в кв. 45, УПИ VIII – 400 в кв. 45, УПИ IX – 393 в кв. 45, УПИ Х - 392 в кв. 45, УПИ II – 396 в кв. 46, УПИ IX – 395 в кв. 46, УПИ VI –446 в кв. 51, УПИ VII – 447 в кв. 51, УПИ VIII – 412 в кв. 51 и УПИ XV – 412 в кв. 51 с отреждане за „ПСД – Фотоволтаична електрическа централа“ по плана на с. Добрин, общ. Крушари, област Добрич.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – с. Крушари, обл. Добрич, пред Административен съд – Добрич.

 

Обнародвано в Държавен вестник бр.61 от 02.08.2022 г.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай