Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

СЪОБЩЕНИЕ с Изх. №УТ-09-3754/04.08.2022г.

 Изх. №УТ-09-3754

04.08.2022г.
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
 

Община Крушари, област Добрич в изпълнение на разпоредбите на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 135, ал. 7 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица по чл.131, ал.1 от ЗУТ, че със заповед №РД-08-376 от 04.08.2022г. на Кмета на Община Крушари на основание чл. 15, ал. 3 от ЗУТ и чл.134, ал.2, т. 6 от ЗУТ се разрешава изработване на проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на УПИ ХІІ-121, УПИ ХІІІ-121 и XIV-121 в кв.7 по плана на с. Телериг, общ. Крушари

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно разпоредбите на чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ. Съгласно разпоредбите на чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, заповедите по чл. 135, ал. 3 и 5 от ЗУТ се съобщават на заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ. 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай