Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект BG05M9OP001-2.101-0131 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Крушари“

 

На 03.07.2020 г. Община Крушари сключи административен договор BG05M9OP001-2.101-0131-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020  по Процедура BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3" за финансиране на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Крушари“.

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – община Крушари“ ще осъществи превенция разпространението на корона вирус, опазване на общественото здраве и благосъстоянието на населението, при спазване на разпоредбите на националното законодателство в ситуация на пандемична обстановка.

Общата цел на проектното предложение е осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда на територията на община Крушари, които са в посока на подобряване качеството на живот на хората с увреждания и възрастните хора и повишаване на възможностите им за социално включване в условия на наложителен период на социална изолация.

Специфичните цели:

- осигуряване на достъп до услуги на територията на населени места в община Крушари, предназначени за възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства, лица в карантинен период и възрастни в риск, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, при спазване на мерките за ограничаване движението на хора в условия на извънредно положение и наложителен период на социална изолация;

- опазване на здравето на лица от целевата група и ограничаване на риска от разпространение на корона вирус, чрез осигуряване на материален и кадрови ресурс за предоставянето на услуги в домашна среда в населени места в община Крушари.

Очакваният резултат при постигане на проектните цели ще бъде в посока на създадена мрежа от услуги в община Крушари, която оказва целенасочена подкрепа на представители на целевата група и обезпечава ежедневните им нужди от достъп до административни услуги или друга необходимост, произтичаща от напускане на дома на потребителите, в период на пандемична криза, застрашаваща общественото здраве и благосъстоянието на населението.

Проектът се предвижда да обхване 16 лица, представители на целевата група. Дейностите по проекта са:

1. Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса.

2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги.

3. Транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, предоставящи услугите.

Общият размер на одобрената финансова помощ е 26 159.98 лева., от които 22 235.98 лв. европейско и 3 924.00 лв. национално финансиране.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя по процедура BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3" от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Периодът за изпълнение на проекта е от 16.03.2020 г. до 31.12.2020 г.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай