Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект № BG06RDNP001-19.548-0004 „Основен ремонт на покрив на читалище – с. Телериг, находящ се в пл. №205, кв. 14 по плана на с. Телериг, община Крушари“

"ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ"

 

На 26.01.2023 г. Кметът на Община Крушари сключи с Държавен фонд „Земеделие“ и Местна инициативна група „Тервел – Крушари“ административен договор № BG06RDNP001-19.548-0004-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” за финансиране на проектно предложение „Основен ремонт на покрив на читалище – с. Телериг, находящ се в пл. №205, кв. 14 по плана на с. Телериг, община Крушари“.

В рамките на проекта се предвижда ремонт на покривната конструкция на НЧ „Стефан Караджа – 1936” с. Телериг, находящ се в пл. №205, кв. 14 по плана на с. Телериг, община Крушари, със застроена площ 510 кв.м и РЗП 1530 кв.м. Строително-ремонтните работи включват основен ремонт на покривна конструкция с площ 653,78 кв.м, както следва: разкриване на покривна конструкция, цялостно премахване на старата конструкция, изграждане на нови подова подпокривна и покривна конструкции, подмяна на носещите греди и колони, поставяне на подпокривна изолация, препокриване на покривната площ, демонтиране и монтиране на осветителни тела заедно с изграждане на нова инсталация за осветлението, изграждане на нова мълниезащитна инсталация, други довършителни строително-ремонтни работи.

Община Крушари кандидатства за получаване на безвъзмездна финансова помощ пред МИГ Тервел- Крушари и ДФ „ Земеделие“ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез подхода Водено от общностите местно развитие по Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19-548 МИГ Тервел – Крушари и подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” в размер на 264 563,37 лв. без ДДС. С исканата сума ще бъдат финансирани част от предвидените по КС строително- монтажни работи по проект „Основен ремонт на покрив на читалище – с. Телериг, находящ се в пл. №205, кв. 14 по плана на с. Телериг, община Крушари“, по следните части- част Конструктивна (гредоред+6,40 и дървена покривна конструкция), част Архитектурна (вътрешни СМР) и част Електро (осветителна инсталация и мълниезащитна инсталация).

Останалите видове работи от КС по технически проект ще се финансират от бюджета на Община Крушари. Стойността за извършването им е 105 096,96 лв без ДДС.

Общата площ на покрива, предвидена за изпълнение по техническия проект, възлиза на 653,78 кв.м.

Основни цели на проектното предложение са:

- Подобряване на материално-техническата база на НЧ „Стефан Караджа – 1936”, село Телериг, община Крушари;

- Подобряване достъпа на населението от с. Телериг до сградата на читалището и включване в културния живот;

- Осигуряване на безопасна среда за посетителите на читалището и самодейните състави в НЧ „Стефан Караджа – 1936”, село Телериг, Община Крушари.

Общият размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ е 264 563.36 лева без вкл. ДДС, от които 238 107.02 лв. европейско съфинансиране и 26 456.34 лв. национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е от 26.01.2023 г. до 30.06.2025 г.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай