Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект № BG06RDNP001-19.289-0001 "Реконструкция на пешеходна зона на с. Крушари - УПИ XVІІ, кв. 60, по плана на с. Крушари"

На 31.08.2020 г. община Крушари сключи с Държавен фонд „Земеделие“ и МИГ „Тервел – Крушари“ административен договор № BG06RDNP001-19.289-0001-C01/2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за реализирането на проект  „Реконструкция на пешеходна зона на с. Крушари - УПИ XVІІ, кв. 60, по плана на с. Крушари“

В рамките на проекта се предвиждат пълна подмяна на настилката, СМР по алеи и съществуващи бетонови цветарници, озеленяване и облагородяване на зелените пространства, доставка и монтаж на пейки, нови ландшафтни решения за откритите пространства, изграждане на отводнителен канал и парково осветление.

Основната цел на проекта е да стартира изграждането на цялостната визия на общинския център, чрез който да се подобрят значително качествата на околната среда.

Общият размер на одобрената финансова помощ е 182 249,66 лева, от които 164 024,69 лв. европейско съфинансиране и 18 224,97 лв. национално съфинансиране.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай