Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект BG06RDNP001-19.338-0004 ФЕСТИВАЛ „ПРОЛЕТНИЦИ ЗА СИТА ЗИМА“

 

На 27.04.2021 г., Община Крушари сключи Адиминистративен договор № BG06RDNP001-19.338-0004-C01/2021г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общонстите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общоностите местно развитие" за финансиране на проектно предложение № BG06RDNP001-19.338-0004 ФЕСТИВАЛ „ПРОЛЕТНИЦИ ЗА СИТА ЗИМА“.

Общата стойност на проекта е в размер на 27 140,00 лв., от които 24 426,00 лв. европейско съфинансиране и 2714,00 лв. национално съфинансиране.

Проектът включва комплекс от дейности за организиране и провеждане на еднодневен фестивал, посветен на пролетните култури - царевица,слънчоглед,тикви, отглеждани в миналото и в наши дни на територията на Община Крушари. Фестивалът е подчинен на следните основни цели:

1) да се създаде атрактивно декориран и предлагащ възможности за занимания и забавления терен на фестивала посредством доставка на тематични декори за снимки на открито и забавления на деца и възрастни;

2) да се подготви и реализира целодневна фестивална програма, в която са вплетени проучвания и възстановки на етнографски сюжети , свързани с традиции и обичаи, отразяващи земеделския цикъл на т.нар. пролетници;

3) да се постигне ефективно промотиране на историческото и природното наследство на територията на МИГ посредством популяризиране , вкл. и чрез методите на съвременните технологии в софтуеъра като „видеомапинг“ на археологическите обекти, късноантичните крепости Залдапа и Палматис и биоразнообразието на защитена местност „Суха река“;

4)Да се подчертае културното и етническото многообразие на територията на МИГ чрез презентиране на елементи от етнографското наследство на ромския, турския и татарския етнос, които населяват днешните общини Тервел и Крушари.

Основната цел на проектното предложение е да създаде възможност за презентиране и популяризиране на местното културно наследство , свързано с етнографията и фолклора в конкретен сегмент - отглеждане на пролетни култури в онази част от Добруджа, в която се намира Община Крушари посредством еднодневен фестивал.

Специфичните цели на проектното предложение са:

1) Да се създаде привлекателна за гражданите и гостите на Община Крушари обстановка за провеждане на фестивала, която да мотивира хората за продължителен престой, занимания и снимки сред фестивалните декори , места за игри и занимания и аранжирани кътове , като по този начин, чрез забавление, им осигури възможност за получаване на познания за местния фолклор;

2) Да подчертае многообразието на местната общност, като покаже красотата на носиите на четирите етноса, населяващи територията на Община Крушари - българи, турци, роми и татари;

3) Да изтъкне ценността за територията на МИГ на две късноантични крепости - Залдапа и Палматис, чиито археологически разкопки показват живота и бита на хората, населявали преди 1500 години днешната територия на МИГ Тервел-Крушари;

4) Да популяризира биоразнообразието на защитена местност "Суха река", която заема най-живописната част от територията на общини Тервел и Крушари.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай