Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект №BG05M9OP001-6.002-0213 "Патронажна грижа + в Община Крушари"

 

На 01.11.2021 г. Кмета на Община Крушари подписа административен договор BG05M9OP001-6.002-0213-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020  по Процедура BG05M9OP001-6.002 "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +" за финансиране на проект „Патронажна грижа + в Община Крушари“.

Проектът  предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Целеви групи по проекта са:

- 17 лица, които ще получават услуги чрез патронажна грижа в семейна среда - възрастни хора, в невъзможност за самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с Ковид 19, лица от рисковите групи за заразяване с Ковид 19 и лица с увреждания.

- 53 лица, които ще ползват услуги по проекта (от държавно делегираните дейности) – 8 лица от Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, 20 потребителя посещаващи Център за социална рехабилитация и интеграция и 25 потребителя на Дом за стари хора – с. Добрин;

- 8 заети лица, включени в проекта, разпределени в социалните услуги, делегирани от държавата дейности, както следва - За Защитено жилище за лица с умствена изостаналост - 1, за Център за социална рехабилитация и интеграция - 3, за Дом за стари хора – с. Добрин - 4 лица.

Предвидените дейности по проекта ще се изпълняват в две направления – Направление 1– дейност Патронажна грижа и Направление 2 – дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности.

В рамките на Направление 1 – дейност Патронажна грижа ще се осигури необходима, навременна и адекватна грижа на възрастни лица и лица с увреждания, представители на уязвими групи, като им предостави грижа в домашна среда с цел минимизиране на риск от заразяване с COVID -19. Чрез проекта подкрепа ще получат 17 (седемнадесет) възрастни хора от населени места на община Крушари, включително и лица с увреждания, изпитващи затруднения при извършване на ежедневни дейности, свързани с пазаруване и административни услуги.За изпълнение на дейността ще бъдат наети психолог, медицинско лице, социален работник и служители на длъжност "работник, изпълняващ доставки по домовете", които след ситуиране на звеното за патронажна грижа, ще предоставят услуги по домовете на лицата от уязвимите групи.

Изпълнението на дейността включва: обявяване и провеждане на процедури по подбор на служителите към звеното за предоставяне на патронажна грижа; Сключване на договори с определените за заемане на съответните позиции лица; Осигуряване на обучение на новонаетия персонал, съгласно разработената от Министерство на здравеопазването методика за предоставяне на патронажна грижа в рамките на процедура BG05M9OP001–2.028 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 1"; Закупуване на за материали и консумативи за предоставянето на услугата, дезинфектанти, ЛПС, работно облекло за служителите на Звеното за патронажна грижа (ЗПГ).

В рамките на Направление 2 – дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности ще се цели създаване на сигурна и добре защитена от заразяване с COVID - 19 среда, в предоставяните от общината държавно делегирани дейности - Дом за стари хора "Света Петка" - с.Добрин, Защитено жилище за лица с умствена изостаналост - с.Крушари и Център за социална рехабилитация и интеграция в с.Крушари. Изпълнението на дейността включва : въвеждане на режим за ежедневна дезинфекция на сградния фонд на трите посочени услуги; Осигуряване на лични предпазни средства за всички заети в посочените социални услуги; Тестване на персонала и потребителите на социалните услуги, държавно делегирани дейности; Закупуване на преносими компютри за онлайн предоставяне на услуги от трудотерапевтите в съответните услуги; Закупуване на стерилизатори за въздух с бактерицидни лампи.

Периодът за изпълнение на проекта е от 01.12.2021 г. до 01.03.2023 г., като първите 3 месеца ще бъдат подготвителни – ще бъдат обявени свободните работни позиции, ще бъде извършен подбор на желаещите, ще бъдат сключени трудови договори, както и обучение на наетите лица. Предоставянето на услугата по проекта ще бъде с обща продължителност от 12 месеца.

Общият размер на одобрената финансова помощ е 171 979.02 лева., която се осигурява 100 % с Европейски средства.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя по процедура BG05M9OP001-6.002 "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +" от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай