Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект № BG06RDNP001-19.338-0005 "Подобряване на материално-техническата база на седемте читалища от Община Крушари чрез закупуване на обзавеждане и оборудване"

 

На 31.03.2022 г., Кметът на Община Крушари сключи Административен договор №BG06RDNP001-19.338-0005-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" за финансиране на проектно предложение № BG06RDNP001-19.338-0005 „Подобряване на материално-техническата база на седемте читалища от Община Крушари чрез закупуване на обзавеждане и оборудване“.

Общата стойност на проекта е в размер на 25 621.49 лв., от които 23 059.34 лв. европейско съфинансиране и 2 562.15 лв. национално съфинансиране.

Проектът е насочен към подобряване и дообогатяване на материално-техническата база на седемте функциониращи читалища на територията на община Крушари. Като форма за осъществяване на културно-просветна дейност в малките населени места, читалищата се явяват единствените обществени пространства, на които си дават среща жителите от селата в общината – деца и възрастни, обединени от необходимостта да задоволят своите потребности от културен живот, допълнително образование, срещи и неформално общуване. През годините на своето съществуване, читалищата непрекъснато дообогатяват материалната си база, библиотечния си фонд, но тези усилия не винаги могат да бъдат успешно реализирани със средствата, с които читалищните настоятелства разполагат. Това обосновава и необходимостта от реализация на настоящия проект, чрез който ще се закупи отоплителна техника, необходима за нормалното функциониране на самодейните групи през есенно-зимния сезон. Придобитата чрез проекта техника за заснемане, озвучаване, презентиране, ще даде възможност на читалищните колективи да издирят, запишат, заснемат и съхранят част от нематериалното културно наследство на Добруджа – песни, разкази, обичаи, танци, и др.

Проектът е с основна цел да подобри материално-техническата база на седемте читалища от общ. Крушари чрез закупуване на необходимата за дейността им отоплителна и озвучителна техника, преносими компютри и фотоапарати, обзавеждане,включващо маси,столове и шкафове за експониране на културни артефакти, автентични предмети от бита на добруджанеца. Подобрената база адекватно ще посрещне нуждите на местните самодейни състави като им предостави възможност за целогодишни занимания; подкрепи и поощри краеведскатата дейност по издирване и съхраняване на елементи от местния фолклор като едновременно, събраното наследство бъде социализирано и представено по достъпен начин пред жителите и гостите на община Крушари.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай