Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект № BG05SFPR002-2.001-0192 "Грижа в дома в община Крушари"

На 13.03.2023 г. Кмета на община Крушари подписа Административен договор №BG05SFPR002-2.001-0192-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за финансиране на проектно предложение №BG05SFPR002-2.001-0192 "Грижа в дома в община Крушари".

Проектът е насочен към оказване на подкрепа за пълноценно включване в социалния живот на местната общност на най-малко 34 възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, чрез предприемане на адекватни иновативни мерки спрямо идентифицираните потребности на целевите групи. В проектното предложение са предвидени за реализиране дейностите :

1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).

3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации със други специалисти при необходимост.

4. Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

За реализиране на дейностите ще бъде назначен екип, който ще полага грижи за одобрените лица от целевата група. В екипа ще бъдат включени 8 домашни помощници, 2 медицински лица, психолог, сътрудник "Социални услуги", координатор.

Проектът цели да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа на територията на община Крушари. Ще бъдат надградени и разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, включително и в контекста на пандемични ситуации.

Специфични цели на проекта са:

• Надграждане на създадения модел на комплексна услуга в община Крушари за по-независим живот в общността в обичайна домашна среда чрез предоставяне на почасови интегрирани здравно-социални услуги за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, с което да се подобрят процесите на тяхната социална адаптация и намали риска от институционализация;

• Осигуряване на повече възможности за социално включване на възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания в живота на местната общност, чрез оказване на психологическа подкрепа;

• Развиване и разширяване на мобилни интегрирани здравно-социални услуги въз основа на модернизиране на социалните политики на община община Крушари, чрез включване на превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и други специалисти при необходимост.

Бюджет на проект: Общият размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 186 819.46 лева, от които 158 796.54 лв. европейско съфинансиране и 28 022.92 лв. национално съфинансиране.

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя по процедура чрез директно предоставяне BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз.

Срок за изпълнение на проекта:  От 01.04.2023 г. до 01.06.2024 г.

Прикачени файлове

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай