Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ПРОЕКТ „ЕФЕКТИВНА И КОМПЕТЕНТНА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КРУШАРИ“ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА « АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ» СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG051PO002/13/2.2-14 „КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ”.


Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет” ще предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на 86 798,32 лв. за проекта на община Крушари с наименование: „Ефективна и компетентна общинска администрация Крушари” по приоритетна ос ІІ „ Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14.
Срокът за изпълнение на проекта е 9 месеца.
Общата цел на проекта е:
Повишаване компетентността на служителите в общинска администрация Крушари Специфичните цели са:
1. Подобряване на професионалните умения на служителите в общинската администрация за по- ефективно изпълнение на задълженията.
2. Придобиване на ключови компетентности от общинските служители.

Дейности по проекта са:
Дейност 1 – Организация и управление на проекта
Дейност 2 – Обучения, проведени в Института по публична администрация
Дейност 3 – Обучения по ключови компетентности
Дейност 4 – Информация и публичност

Реализацията на проекта ще допринесе за постигане целите на ОПАК и на приоритетна ос ІІ „ Управление на човешките ресурси”, за подобряване на работата и ефективно функциониране на администрацията. Проектът е в съответствие и с целите за подобряване ефективността на администрацията, чрез стимулиране на организационното развитие на административните структури.

 ______________________________________________________________________________  
 

П О К А Н А

за участие в начална пресконференция по проект проект „ Ефективна и компетентна общинска администрация Крушари”,Договор за безвъзмездна финансова помощ №М13-22-49/12.08.2014г.

На 30 септември  2014 г., от 10.00 часа, в сградата  на Общинска администрация - Крушари, ул. „Девети септември ” № 3 А, ще се проведе начална пресконференция по проект „ Ефективна и компетентна общинска администрация Крушари”, Договор за безвъзмездна финансова помощ  №М13-22-49/12.08.2014г. по ОПАК, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Община Крушари  кани заинтересованите страни и широката общественост да се запознаят с целите, дейностите и очакваните резултати от реализирането на проекта .
Проектът  е с обща стойност 86 798,32 лева и продължителност 9 месеца.
______________________________________________________________________________  


На 30.09.2014г. в сградата на Община Крушари бе проведена начална пресконференция по проект „Ефективна и компетентна общинска администрация Крушари“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“, ДБФП № М13-22-49/12.08.2014г.
На пресконференцията бяха представени целите на проекта, бяха запознати целевите групи и обществеността с предстоящите обучения и подробна информация за проекта и ОП „Административен капацитет“.
В рамките на проекта ще бъдат проведени 4 обучения по ключови компетентности, едно обучение по каталога на Института по публична администрация и  обучени 92служители на община Крушари. Целта на обученията е повишаване квалификацията на служителите в общинска администрация Крушари.
Обученията следва да стартират през месец ноември 2014г. и да приключат през месец април 2015г.
 
Снимки от пресконференцията
 
Видеорепортаж от пресконференцията


______________________________________________________________________________

В периода от 28-30.11.2014г. в КК "Свети Константин и Елена" в хотел Азалия бе проведено първото от четирите обучения по ключови компетентности на служителите от общинска администрация Крушари на тема: "Повишаване чувствителността и подобряване практиките на служителите от администрацията при работа с малцинствата". В тридневното обучение участие взеха 21 служители от Общината, в това число кметове и кметски наместници на населени места, както и служители от общинска администрация Крушари, обслужващи граждани. Обучението приключи с 21 обучени общински служители и 21 връчени сертификата.
 
Снимки от първото обучението


 В периода от 27.02.2015г. до 29.03.2015г. бяха проведени три тридневни изнесени обучения, във всяко от което взеха участие по 23-ма обучаеми- служители на администрацията, кметове и кметски наместници на населените места. Служителите придобиха нови ключови компетентности и приключиха обучението си с получаване на сертификати.

Второ обучение на тема: „ Социални отношения и ефективни преговори„, проведено на 27.02-01.03.2015г. в КК "Свети Константин и Елена"

Трето обучение на тема: „ повишаване мотивацията на служителите за изграждане на организационна принадлежност„,проведено на 13.03-15.03.2015г. в КК „Шкорпиловци„

Четвърто обучение на тема: „Изграждане на умения за организиране и планиране на работното време„,проведено на 27.03-29.03.2015г. в КК „Шкорпиловци„


 

 На 27.04.2015г. в сградата на Община Крушари бе проведена заключителна  пресконференция по проект „Ефективна и компетентна общинска администрация Крушари“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“,  ДБФП № М13-22-49/12.08.2014г.

На пресконференцията бяха отчетени извършените дейности по  проекта и постигнатите резултати 
 

 

 


Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай