Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект „Изграждане на два туристически информационни центъра в селата Крушари и Коритен“

Проект „Изграждане на два туристически информационни центъра в селата Крушари и Коритен“ по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“ към Стратегията за местно развитие на МИГ Тервел – Крушари.

В рамките на проекта ще бъдат изградени два туристически информационни центъра в селата Крушари и Коритен в сградите на народните читалища в тези населени места, които ще предоставят пълна и подробна информация за културно-историческото наследство и възможностите за туризъм в общината.

Общата стойност на проекта е  53 770,00 лева.

Основната цел на проекта е да се насърчи опазването и валоризирането на културно-историческото наследство и природното богатство на община Крушари чрез подпомагане развитието на интегриран туристически продукт.

Конкретни цели на проекта са:

  • Да се  създаде конкурентноспособен интегриран туристически продукт в община Крушари чрез изграждане на два туристически информационни центъра, даващи информация за богатото културно-историческо наследство и природните забележителности в общината. Чрез представените в Центровете експонати да се съхрани и популяризира   духовното и материално наследство на Добруджа.
  • Да се популяризират културно-историческо наследство и природните забележителности в община Крушари чрез извършване на изследване на местните общности, разделено в три тематични модула „Етнография”, „История” и „Природа”, като резултатите от изследването да послужат за издаването на сборник-албум „Крушари -  кръстопът на история и култура”.
  • Да се представят уникални за региона туристически атракции за изграждане на „разпознаваем” туристически профил на община Крушари;
  • Постигането на основната и конкретните цели на проектното предложение ще доведе до диверсифициране на икономиката на община Крушари, създаване на нови работни места и увеличаване на доходите на местните икономически субекти. 
Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай