Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ - За предстоящо създаване на Местна инициативна група – „ МИГ Тервел-Крушари”

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони -

Европа инвестира в селските райони

Проект: „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Тервел и Крушари»

ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

За предстоящо създаване на Местна инициативна група – „МИГ  Тервел-Крушари”

Дейност 7. Разработване и издаване на информационни материали, необходими за подготовката и публичността на подготвяния проект на стратегия за местно развитие

Предстои подаване на заявление до министъра на земеделието и храните за участие в процедура за избор на местни инициативни групи/МИГ/,които ще получат финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за постигане на целите на Мярка’Прилагане на стратегии за местно развитие”.В тази връзка уведомяваме всички заинтересовани лица,че ще бъде  създадена местна инициативна група МИГ Тервел-Крушари,която ще представи в МЗХ заявление за предоставяне на финансова помощ за реализиране на дейностите,разписани в изготвения проект на Стратегия за местно развитие.Финансиране ще бъде получено,ако чрез Стратегията за местно развитие за територията на общини Тервел и Крушари се реализират проекти ,които:
1/създават възможности за дългосрочна заетост и повишаване на доходите на хората в общата територия /Тервел-Крушари/ чрез разнообразяване на икономическите дейности,подобряване на конкурентноспособността на местните продукти,опазване на природните ресурси и околната среда;
2/стимулират интегрирани и устойчиви практики;
3/ представляват основа за средносрочно и дългосрочно устойчиво развитие чрез прилагане на подхода „отдолу-нагоре” и насърчаване „ученето чрез правене” в местните общности,повишавайки капацитета им за планиране.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МИГ И КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА В НЕЯ?
МИГ е публично – частно партньорство, в което задължително трябва да участват двете общини от територията на действието й – в случая Община Тервел и Община Крушари.МИГ е юридическо лице по смисъла на ЗЮЛНЦ и има върховен колективен орган / общо събрание/ и колективен управителен орган /управителен съвет.Участието на двете общини в МИГ е възможно само,ако за това са взети решения на съответните общински съвети.Освен двете общини,в МИГ могат да участват  като членове на върховния колективен орган още:

  • Юридически лица ,регистрирани по Търговския закон,Закона за кооперациите,Закона за занаятите,Закона за читалищата , ЗЮЛНЦ;
  • Земеделски стопани,регистрирани в ИСАК или земеделски производители,регистрирани по реда на Наредба 3 от 1999 г.
  • Физически лица
  • Местни поделения на вероизповеданията

Всички членове на върховния колективен орган на МИГ трябва да имат постоянен адрес или седалище на територията на една от двете общини.

Членовете на колективния управителен орган трябва да имат постоянен адрес и/или да работят на територията на една от двете общини.

Към момента на подаване на заявлението за избор на МИГ в МЗХ организацията трябва да разполага с регламентиран за трайно ползване офис на територията за прилагане на Стратегията и определен обем и видове офис – оборудване.За да има възможност да участва в процеса на избор, МИГ трябва да има писмена договореност с поне четирима експерти/служители,които да имат готовност да започнат работа в МИГ Тервел-Крушари в случай на евентуално одобрение на стратегията за местно развитие за финансиране от МЗХ.Критериите за подбор на съответните експерти,както и всички изисквания към бъдещите МИГ са разписани в Наредба 23 от 18.12.2009 г. на МЗХ.

Всички физически и юридически лица,които проявяват интерес към създаването на МИГ Тервел-Крушари могат да се обърнат за повече информация в общинските администрации на общините Тервел и Крушари :
-за община Тервел : Дияна Илиева – Зам.Кмет
-за община Крушари – Татяна Жендова – общински съветник

Важно е да се отбележи,че допустими получатели на финансова помощ по мерките на бъдещата стратегия за местно развитие ще бъдат всички юридически и физически лица,които отговарят на изискванията на чл.13 от Наредба 23/18.12.2009 г. на МЗХ,НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ УЧАСТВАТ В КОЛЕКТИВНИЯ ВЪРХОВЕН ИЛИ УПРАВИТЕЛЕН ОРГАН НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ.

В следващата публикация очаквайте информация за това кой може да бъде получател на финансова помощ ,получена от бъдещата МИГ  и какви дейности могат да бъдат подпомагани от нея чрез финансиране на проекти на допустими получатели –физически и юридически лица на територията й.

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай