Община Крушари кмет

Илхан Мюстеджеб

Телефон: +359 5771 2024
Факс: +359 5771 2136
Имейл адрес: ilhan.mustedzheb@krushari.bg
ЗАТВОРИ
ЗАТВОРИ

Община Крушари ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Председател ОбС Видин Каракашев

Телефон: +359 5771 22 72,
вътрешен 306
ЗАТВОРИ

Проект BG05FMOP001-3.002-0224-С01 "Топъл обяд - община Крушари"

През месец март 2018 г. община Крушари сключи договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-3.002-0224-С01 с Агенция за социално подпомагане за изпълнение на проект "Топъл обяд - община Крушари", финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 "Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020" по Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане,  Фонд за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица.

Проектът стартира своето изпълнение на 1 март 2018 г. и е с обща продължителност 22 месеца, като общата стойност на договорираните средства е в размер на 48 180 лв.

Общата цел на проекта е намаляване на бедността чрез осигуряване на топъл обяд на лица, живеещи във висока степен на бедност и социална изолация.

Реализацията на проекта, чрез функционирането на обществена трапезария, е насочена към нуждаещите се лица, в риск от бедност в Община Крушари. Проектът ще се осъществява в съответствие с изискванията на оперативната програма и операцията за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. В рамките на проекта е извършен подбор на 40 потребители от целевите групи, на които ще бъде осигурен топъл обяд, състоящ се от: супа, основно ястие, хляб и при реализирани икономии – десерт. Продуктите ще се закупуват в съответствие с националното законодателство. Храната за потребителите на обществената трапезария ще се приготвя в кухнята на Домашен социален патронаж – гр. Крушари. На потребителите ще се предоставя разнообразно седмично меню, ще се осигурява балансирано хранене, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене. През целия период на предоставяне на услугата ще се реализират и съпътстващи мерки, които ще се изразяват в информиране и консултиране на потребителите относно възможностите за ползване на социални и административни услуги, за здравословно и балансирано хранене, както и други форми на подкрепа, съдействие, индивидуално или групово консултиране, реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми. В резултат на изпълнението на проекта 40 лица от Община Крушари ще получават топъл обяд в продължение на 21 месеца, ще бъде подобрен достъпът им до социални услуги и ще се допринесе за намаляване на бедността и на социалната им изолация.

 

Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд

Общи цели на операцията

Операцията допълва, надгражда и разширява обхвата на действащата национална програма за подпомагане на обществените трапезарии. Предоставянето на топъл обяд чрез обществени трапезарии се осигурява със средства от държавния бюджет чрез фонд „Социална закрила“. Подпомагането на доставчиците на услугата „Обществени трапезарии” се реализира на конкурсен принцип чрез одобрението на проекти, като дейностите обхващат територията на цялата страна. По операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд“ се дава възможност трапезариите да надградят дейността си и да функционират в останалия период от годината, за който не е осигурено национално финансиране. Същевременно се дава възможност и за създаване на нови трапезарии за целогодишно обслужване, в общините, които не са финансирани от фонд „Социална закрила“. Операцията допълва, надгражда и разширява обхвата на дейностите по обществените трапезарии, финансирани от Фонд „Социална закрила“ без да ги дублира. Спазването на това изискване се проследява, както при сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, така и в хода на неговото изпълнение. Определянето на вида хранителни продукти, които ще бъдат закупувани за приготвяне на топлия обяд, ще се извършва от партньорската организация. Продуктите ще се закупуват в съответствие с изискванията на националното законодателство и при спазване на принципите за публичност и прозрачност. Партньорските организации ще гарантират, че ще предоставят разнообразно седмично меню, с което да се осигури балансирано хранене на целевата група, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.

За осигуряване на топъл обяд на хората със затруднения в придвижването, партньорската организация ще реализира доставки до домовете им. За скитащи или бездомни лица партньорската организация ще реализира доставки на улицата. В рамките на изпълнението на операцията, партньорските организации пряко или в сътрудничество с неправителствени организации ще предлагат и съпътстващи мерки. 

 

Конкретни цели на операцията

Операцията допринася за постигане общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение. Конкретните цели на операцията са насочени към:

- Допълване, надграждане и разширяване на обхвата на действащата национална програма за подпомагане на обществените трапезарии.

- Подкрепа за създаване на нови трапезарии. 

Към началото на страницата

Настройки на сайта

Достъпност
За потребители
с дислексия
Размер на текста

-16px+

По подразбиране

Карта на сайта
Разгледай